header-img

Proračuni

PRORAČUN PODNOG GREJANJA

Potrebna instalisana snaga i dužina grejnog kabla, predstavlja jedan od najbitniji koraka kod planiranja grejnog sistema zasnovanog na upotrebi električnih grejnih kablova.
Za izračunavanje snage kod podnog grejanja veoma je bitno uzeti u obzir veličinu i namenu prostorije, kvalitet izolacije, lokaciju objekta i toplotne gubitke.
Potrošnja energije u zgradi zavisi od spoljašnje temperature, željene unutrašnje temperature i kvaliteta izolacije. Velika cirkulacija vazduha, može značajno uticati na potrošnju energije. Kada je to neophodno, treba uraditi proračune za celokupni gubitak energije u skladu sa lokalnim potrebama i standardima. Formula i dijagram koji slede mogu pomoći da brzo izračunate procenu energetske potrošnje u prostoriji.

1. Izračunajte odnos ukupne površine prozora i ukupne površine poda. Dobijeni broj u % predstavlja vrednost na x-osi

2. Povucite liniju od x-ose prema liniji temperaturne razlike koja najbolje opisuje vašu situaciju, a zatim povucite liniju ka odgovarajućoj vrednosti y-ose da biste dobili preporučenu snagu u W/m2 podne površine.

Pretpostavke:

Visina plafona je 2.5 metra

Metoda nije pouzdana za prostorije sa otvorenim stepenicama koje omogućavaju izlazak toplog vazduha.

Standardni koeficijenti gubitka toplote za:

Prozore U = 2.10 W/m2K

Spoljašnje zidove U = 0.25 W/m2K

Plafon U = 0.23 W/m2K

Pod U = 0.30 W/m2K

Unutrašnja temperatura = 20°C

 

Za izračunavanje energetske potrošnje obično se uzima ukupna površina prostorije koja se greje. Uzevši u obzir da se grejni kablovi nikada ne postavljaju ispod nepomičnih predmeta (fiksni nameštaj, toaleti, kade i sl.) ukupnu površinu treba umanjiti. Na taj način dobijamo neto grejnu površinu. Kako bismo kompenzovali to umanjenje, potrebno je povećati snagu po m2 neto grejne površine.
Odabir vrste grejnog kabla vrši se na osnovu njegove primene i građevinskim podacima kao što su vrsta tla i poda, potrebne snage, itd.
Razmak između linija kabla – Ovaj parametar se isključivo odnosi na grejne kablove, za razliku od grejnih mrežica gde je razmak između linija kabla unapred definisan. Kabl će pokriti ceo prostor ukoliko je ugrađen sa pravilnim razmakom između linija. Ovaj razmak se lako može odrediti deljenjem neto površine sa dužinom kabla.

Veliku pomoć prilikom proračuna i izbora grejnih za projekte gde je predviđena upotreba grejnih kablova sa rednim otporom proizvođača Nexans, nudi aplikacija NexCalc, osmišljena od strane proizvođača:

 

 

 

 

 

Pored podnog grejanja, ovaj alat nudi podršku u proračunu i izboru kablova za otapanje snega i leda i zaštitu od zamrzavanja.

PRORAČUN ZA GREJANJE CEVI

Kada su u pitanju projekti gde je previđena upotreba samoregulišućih kablova, posebno u svrhe pratećeg grejanja cevi i zaštitu od zamrzavanja cevi, rezervoara, posuda i sl., francuski proizvođač samoregulišućih grejnih kablova razvio je posebnu aplikaciju koja nudi podršku prilikom proračuna i projektovanja:

 

 

Za sve nedoumice u vezi sa proračunom toplotnih gubitaka, potrebne instalisane snage i izborom odgovarajućih kablova i ostale potrebne opreme, na raspolaganju vam stoji naš stručni tim opremljen svim potrebnima alatima, znanjem i dugogodišnjim iskustvom.