header-img

Servis

SERVIS GREJNIH SISTEMA

Grejni sistemi zasnovani na primeni grejnih kablova, kao i održavanje, svodi se na zamenu termoregulacione opreme, nakon dužeg perioda upotrebe.
Standardna procedura prilikom servisiranja svodi se na pojedinačno testiranje svih elemenata grejnog sistema i zatim na proveru funkcionalnosti celokupnog sistema.

Raskačivanjem u elektro-ormanu ili razvodnoj kutiji grejni kablovi se isključuju sa napajanja, nakon čega se mernim instrumentima utvrđuju vrednosti otpornosti izolacije i otpornosti grejnog kabla. Izmerene vrednosti moraju biti u opsegu od -5% do +10% nominalnih vrednosti propisanih od strane proizvođača.
Veoma je važno da se ova merenja obavljaju preciznim i pouzdanim uređajima. Pored sertifikata dobijenih od strane renomiranih proizvođača merne opreme, Enerset doo za svoje merne instrumente poseduje i Uverenje o etaloniranju, koje je izdao Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, Centar za metrologiju, Laboratorija za metrologiju.

SERVIS SENZORA

Provera senzora se vrši nakon raskačivanja sa termostata i/ili kontrolera i merenjem njegove otpornosti pri datoj temperaturi i/ili vlažnosti. Izmerene vrednosti se upoređuju sa nominalnim vrednostima za dati senzor pri uslovima u kojima se obavljalo merenje.

SERVIS TERMOSTATA

Funkcionalnost termostata i kontrolera se vrši zadavanjem parametara koji pokreću uključivanje i/ili isključivanje, a mernim uređajem se utvrđuje da li su kontakti ispravni, tj. da li zatvaraju ili prekidaju strujno kolo koje daje signal za uključenje ili isključenje grejnih kablova.
Nakon pojedinačne provere svih elemenata sistema, vrši se njihovo povezivanje i funkcionalna provera celokupnog sistema.

Servisiranje dotrajalih termostata i senzora vrši se jednostavnom zamenom, pri čemu je jako važno da je prva ugradnja urađena u skladu sa preporukama i pravilima struke. Jako je bitno da se prilikom prve ugradnje obezbedi prohodnost instalacionog creva kako bi nova sonda mogla biti vraćena na mesto prethodne.

SERVIS GREJNOG KABLA

Do prestanka rada samih grejnih kablova, dolazi u 99% slučajeva zbog mehaničkog oštećenja ili zbog nesavesne i neadekvatne upotrebe.
Uz pomoć sofisticiranie merne tehnologije, naš tim servisera, lako i brzo može ustanoviti mesto na kome je došlo do ’probijanja’ izolacije ili do prekida grejnog kabla. Zahvaljujući tome, u mogućnosti smo da uz minimalno oštećenje poda ili izolacije izvršimo servis grejnog kabla.
Za spajanje oštećenih grejnih kablova koristimo pribor i alat posebno prilagođen specifičnoj konstrukciji grejnih kablova. Nakon popravke, grejni kabl je u potpunosti funkcionalan i bezbedan za dalju upotrebu.