header-img

Projektovanje

Projektovanje podnog grejanja i instalacija grejnih sistema baziranih na primeni grejnih kablova pomaže nam da usluge koje pružamo približimo našim klijentima što stvara osnovu za uzajamno poverenje i stabilan poslovni odnos. Neprijatna iskustva sa kojima se kupci često susreću, naročiti u pogledu konačnog obračuna i dodatnih troškova koji nisu bili unapred najavljeni, podstakla su nas da posebnu pažnju posvetimo projektovanju i uspostavimo novi koncept poslovanja usmeren na punu informisanost i zadovoljstvo krajnjeg korisnika.

Na taj način svojim kupcima smo obezbedili sledeće prednosti:

  • Značajno skraćenje roka izvođenja radova postiže se preciznim definisanjem dinamike sprovođenja pripremnih radova, instalacije sistema i završnih radova na puštanju sistema u rad.
  • Vrednost potrebne opreme i izvođenja radova unapred se formira, tako da nema mesta za pojavu skrivenih troškova.
  • Jednom kada je gotov projekat grejnog sistema prestaje potreba za prisustvom investitora na objektu do puštanja sistema u rad i predaje zapisnika o izvršenom merenju.
  • Sprovođenje projekta je pod konstantnim nadzorom našeg stručnog tima.
  • Sve ovo doprinosi da komunikacija sa investitiorom bude jako prijatna za obe strane i zapravo predstavlja izveštaj o napretku radova.

 

Naravno, ovo su samo dodatne vrednosti koje naši kupci dobijaju zahvaljujući našem konceptu poslovanja koji je baziran na analizi stvarnih potreba kupca, preciznom proračunu i na kraju kvalitentom projektovanju i izvođenju radova.

Pored samog projekta grejnog sistema u skladu sa Vašim potrebama, naši projekti nude kompletnu građevinsku, arhitektonsku i elektrotehničku podršku.
Veoma je važno da projektovanju prethode detaljnan obilazak terena, detaljna provera mera na samom objektu (ukoliko postoji projekat građevinskih radova i/ili instalacija, ukoliko ne, onda se mere uzimaju na samom objektu) i nakon toga precizan proračun potrebne instalisane snage i snage po dužnom metru kabla što je značajno i za izbor tipa kabla.

Projektom se pored instalisane snage, snage po dužnom metru i i tipa grejnog kabla definiše i njegov raspored i razmak između linija kabla (kod pratećeg grejanja cevi definiše se broj linija kabla ili korak namotavanja), zatim tip, količina i položaj termostata, senzora i druge termoregulacione opreme. Takođe, projektom se definišu i potrebni pripremni radovi i njihov obim i dinamika.